Dates & Times


An dara Sabaid de'n Mhairt, de'n Chèitean, de'n t-Sultain, de'n Dùbhalachd

Ann An Eaglais Cuirt-a-Chruin

Tha gach seirbhis a toiseachadh aig 3.30 'san fheasgair

(previous years: 2014 2013)

An t-Sultain

Sunday 11 September 2016
3:30 pm
Revd Donald MacLennan
Inverness

An Dùbhlachd

Sunday 11 December 2016
3:30 pm
Revd Calum Macdonald
Callanish