Dates & Times


An dara Sabaid de'n Mhairt, de'n Chèitean, de'n t-Sultain, de'n Dùbhalachd

Ann An Eaglais Cuirt-a-Chruin

Tha gach seirbhis a toiseachadh aig 3.30 'san fheasgair

Am Mairt

Sunday 11 March 2018
3:30 pm
Revd Kenneth D. MacLeod
Church of Scotland
Invergordon

An Cèitean

Sunday 13 May 2018
3:30 pm
Revd Donald I. Morrison
Church of Scotland
Tarbert, Harris

An t-Sultain

Sunday 9 September 2018
3:30 pm
Revd Kenneth M. Ferguson
Free Church of Scotland
Tong, Isle of Lewis

An Dùbhlachd

Sunday 8 December 2018
3:30 pm
Revd John A. Gillies
Free Church Continuing
Inverness