Dates & Times


An dara Sabaid de'n Mhairt, de'n Chèitean, de'n t-Sultain, de'n Dùbhalachd

Ann An Eaglais Cuirt-a-Chruin

Tha gach seirbhis a toiseachadh aig 3.30 'san fheasgair

Am Mairt

Sunday 10 March 2013
3:30 pm
Revd Donald MacKenzie
United Free Church
Tain

An Cèitean

Sunday 12 May 2013
3:30 pm
Revd Iain Torquil Campbell
Free Church of Scotland
Park, Gravir
Isle of Lewis

An t-Sultain

Sunday 8 September 2013
3:30 pm
Revd Donald A MacLennan
Church of Scotland
Inverness

An Dùbhlachd

Sunday 8 December 2013
3:30 pm
Revd Hugh Maurice Stewart
Church of Scotland
Uig
Isle of Lewis